Pro žáky

web pro studenty2x

 

Pro rodiče

web pro rodiče2x

 

Stránky tříd

web strányk tříd2x

 

Jídelna

web jídelna2x

 

Publikováno v Oznámení

dareckyOdMAS1Nevíme, jaký bude ten letošní školní rok. Jediná jistota je, že se celý život budeme neustále přizpůsobovat změnám a novým podmínkám. Někteří to zvládají lépe, někteří hůře, ale pořád se to učíme a zlepšujeme se.

Začátek školního roku 2021/22 nám zpříjemnila Místní akční skupina neboli MAS Rýmařovsko. Všichni žáci prvního stupně naší školy i všech ostatních škol Rýmařovska dostali do začátku malý dárek – pastelky a úkolníček se sovičkou Zvídalkou, která je maskotem MASky.

Publikováno v Metodik prevence

Bylo by pěkné, kdyby se nevyskytovalo domácí násilí, lidé nekončili závislí na drogách či nefinancovali tabákové koncerny. Bylo by hezké, kdyby nedocházelo k sexuálnímu predátorství, šikaně a agresivitě. Ale každoročně se uvedené a další rizikové jevy ve společnosti vyskytují. 

Aby jejich výskyt byl pokud možno v populaci co nejmenší, o to usilují různí lidé a různé instituce. Pedagogové a pedagogičtí pracovníci patří k nim. A také metodici prevence. Platí, že za výchovu dětí zodpovídají především rodiče a za jednání každého zodpovídá hlavně on sám, ale i metodici prevence na školách jsou k tomu, aby pomáhali předcházet či následně řešit, když něco vyjede z dobrých a bezpečných kolejí. 

Publikováno v Uncategorised

Vážení rodiče,

ve středu 1. 9. 2021 nastupují žáci do školy. Přijměte prosím několik informací, které s nástupem dětí souvisí.

Výuka bude 1. 9. probíhat od 8 do 9:40 hodin. Do školní jídelny na oběd je možné v tento den jít již od 10 do 11 hodin a následně od 11,30 do 13 hodin. V dalších dnech jídelna vydává stravu v běžném časovém režimu (informace naleznete na webu školy).

Školní družina funguje od prvního dne v běžném časovém režimu. Ráno od 6 do 8 hodin, odpoledne do 16 hodin.  

Od čtvrtku bude na škole výuka probíhat dle rozvrhu, který naleznete v systému Bakalářů.

S nástupem dětí do školy bohužel opět souvisí i covidová opatření, která jsou velmi podobná těm z konce školního roku.

Ve stručnosti uvádím zásadní:

·         Žáci se budou testovat (samotesty) antigenními testy v termínech 1. září, 6. září a 9. září. Poté by testování mohlo, za podmínky, že nebude odhaleno lokální ohnisko nákazy, skončit.

·         Testovat se nemusí žáci s dokončeným očkováním a žáci, kteří prodělali covid a od onemocnění neuběhlo ještě 180 dnů. Testovat se nemusí ani žáci, kteří se prokáží platným negativním testem z odběrového místa.

·         Žáci jsou ve třídách a během výuky bez roušek.

·         Ve společných prostorech školy nosí žáci roušky.

·         Na škole platí zvýšená hygienická opatření, dle nařízení MŠMT.

 

Vážení rodiče,

Přeji Vám i Vašim dětem, abyste letošní školní rok prožívali ve zdraví a pohodě.

 

                                                                                                     Jan Jablončík, ředitel školy


Publikováno v Oznámení

Vážení rodiče,

nejpozději v pondělí 21. 6. 2021 zaznamenáte v systému Bakalářů hodnocení Vašich dětí za druhé pololetí školního roku 2020/2021. Děti budou hodnoceny standardním způsobem – známkou.

K hodnocení známkou Vám poskytneme možnost získat i slovní hodnocení, zpětnou vazbu, formou konzultací s příslušným učitelem.

Konzultační odpoledne se uskuteční v odpoledních hodinách dne 23. 6.  a 24. 6. 2021.

Konzultace mohou probíhat buď fyzicky ve škole, nebo on-line s využitím Google meet. Záleží na domluvě s učitelem/učitelkou.

V případě Vašeho zájmu o konzultace si prosím prostřednictvím webových stránek školy  čas konzultace rezervujte.

Děkuji.

 

S přáním všeho dobrého Jan Jablončík, ředitel školy.

Publikováno v Oznámení

Vážení rodiče,

od 10. května 2021 se vrací žáci 2. stupně do školy k prezenční formě výuky. Žákům se bude od tohoto data střídat v týdenních intervalech prezenční forma výuky s distanční formou výuky dle následujícího harmonogramu:

týden od 10. – 14. 5. 2021

7. ročník a 8. ročník – prezenční forma výuky probíhající ve škole

6. ročník a 9. ročník – distanční forma výuky – online,

týden od 17. – 21. 5. 2021

6. ročník a 9. ročník – prezenční forma výuky probíhající ve škole

7. ročník a 8. ročník – distanční forma výuky – online

 

Pro prezenční i distanční výuku bude platit nový rozvrh hodin od 10. 5. 2021, který najdete v Bakalářích.

Všechny časy a vyučovací hodiny budou od 10. 5. 2021 platit tak, jak jsou uvedené v Bakalářích (začátek výuky prezenčně i online bude v 8 hodin).

Ministerstvo zdravotnictví zakazuje účast v prezenční formě výuky těm žákům, kteří si neprovedou samotest s negativním výsledkem. V naší škole budeme dodržovat následující zásady spojené s návratem žáků 2. stupně:

  • žádný žák naší školy nemůže být do testování nucen,
  • testování bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek ráno, při příchodu do školy,
  • každý žák si samotest provádí sám,
  • pedagogický pracovník bude testu přítomen, bude žáky instruovat, jeho aktivní asistence při odběru je však nepřípustná,
  • testování se provádí testovací sadou, kterou poskytne škola (použití vlastního schváleného antigenního testu je přípustné),
  • testování se neprovádí u dětí v případech, které jsou uvedeny v manuálu MŠMT na straně 2 
  • žákům naší školy nebude upřeno právo na vzdělání, zajištění souběžné prezenční a distanční výuky na 2. stupni je však velmi komplikované a v případě, že dítě do školy nepošlete (nesouhlasíte s testováním), budeme každý případ řešit individuálně poskytováním offline podpory, případně doplněné o online/osobní konzultace.

 

Všichni žáci mají nárok na dotované stravné.

Žáci přítomní ve škole se mohou stravovat ve školní jídelně v čase od 12,40 – 13,15 hodin.

Žáci v distanční formě výuky mohou odebírat obědy do obědníků v čase od 13,30 – 14,00 hodin.

Upozorňuji, že pokud máte nově zájem o odběr obědů od 10. 5. 2021, je třeba si je nejpozději do pátku 7. 5. 2021 do 14 hodin přihlásit prostřednictvím stravovacího systému.

 

S přáním lepších zítřků a všeho dobrého Mgr. Jan Jablončík, ředitel školy

Publikováno v Oznámení

Vážení rodiče,

následující sdělení je určeno pouze těm rodičům, kteří při povinném samotestování dětí využili nebo chtěli využít možnost předložit ve škole čestné prohlášení o provedeném samotestu. 

Zřizovatel mě vyzval, abych postupoval v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 12. 4. 2021 (č. j. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN), s důrazem zejména na čl. III tohoto opatření. Na základě této výzvy rozhoduji, že ukončuji s okamžitou platností možnost předložit čestné prohlášení o samotestování. 

Mé doporučení:

  • Nesouhlasíte-li se samotestováním žáků ve škole, ponechte dítě doma na distanční formě výuky, kterou poskytujeme žákům souběžně s prezenční výukou.

  • Chcete-li využít pro samotest Vašeho dítěte vlastní testy (např. plivací), schválené ministerstvem zdravotnictví, můžete tak učinit a dítě do školy s vlastním testem poslat (případně do školy s dítětem přijít osobně a vlastní test přinést s sebou).

Děkuji za pochopení.

S pozdravem Jan Jablončík, ředitel školy.

Publikováno v Oznámení

Vážení rodiče,
do pátku 16. 4. 2021 provedou vyučující zápis navrhovaného hodnocení žáků ke 3. čtvrtletí školního roku 2020/2021.

Jde o průběžnou klasifikaci a informaci pro Vás. Pokud budete chtít k navrhované klasifikaci získat více informací, můžete si (od 23. 4. 2021) rezervovat u příslušného vyučujícího čas pro konzultaci. Konzultační odpoledne se uskuteční 27. 4. 2021 pro 1. stupeň a 29. 4. 2021 pro 2. stupeň.
Děkuji.

S přáním všeho dobrého Jan Jablončík, ředitel školy.