Nové telefony na třídní učitele

Vážení rodiče a žáci,
vezměte prosím v patrnost, že došlo ke změně služebních telefonních čísel na třídní uřitele, tabulku naleznete zde: Nová telefonní čísla
 
 

Zákaz mobilů ve škole i školní jídelně

Zákaz mobilů ve škole i školní jídelně platí od 1. května 2024

Podrobnosti ve Školním řádu

 

Seznam přijatých prvňáčků

Koncepce školy

V souboru pdf:

Koncepce školy

 

1. Oblast řízení. Jsme školou, kde by budoucí vývoj měl směřovat k:

➢ vytvoření dlouhodobé koncepce školy a z této pak plynoucích krátkodobých cílů,

➢ pravidelnému monitorování a vyhodnocování naplňování cílů koncepce,

➢ revizi zásadních školních dokumentů – kritéria hodnocení pedagogických pracovníků, organizačního řádu, ŠVP, klasifikačního řádu atd.

➢ vzájemné otevřenější, frekventovanější a důvěryhodné komunikace vedení se všemi skupinami zaměstnanců (učitelé 1. a 2. stupně, vychovatelky, asistentky pedagoga, pracovníci školní jídelny, správní zaměstnanci),

➢ zavedení poradního sboru jako orgánu středního managementu školy

➢ zvyšování kompetencí členů poradního sboru, možnost delegování širšího spektra úkolů,

➢ posilování role školního parlamentu jako prostředníka mezi vedením školy, učiteli a žáky, rozšíření parlamentu školy na 1. stupeň, nastavení pravidel aktivní komunikace mezi parlamentem a poradním sborem,

➢ větší angažovanosti účastníků pracovních porad,

➢ aktivnímu profesnímu rozvoji vedení školy,

➢ posilování role třídního učitele ve všech oblastech jeho působení v kolektivu žáků a pedagogických pracovníků, k důrazu na angažovanost TU v kolektivu třídy a životě školy,

➢ udržení rovného přístupu vedení školy ke všem zaměstnancům.

2. Oblast výchovně vzdělávací. Jsme školou, kde by budoucí vývoj měl směřovat k:

➢ poskytnutí kvalitního základního vzdělání, jehož obsah odpovídá aktuálním potřebám společnosti: „učit se pro život“,

➢ všeobecnému vnímání žáka jako osoby s individuálními schopnostmi, nadáním, myšlením předpoklady; s jedinečností v tempu a potřebách; s ohledem na generační rozdíly,

➢ uvědomění si, že učitel a žák jsou partneři jdoucí za společným cílem žít život především v lásce, radosti, štěstí a svobodě (učitel jako průvodce, poradce, podněcovatel a umožňovatel a dítě jako osobnost s přirozenou touhou se učit),

➢ chápání, že svoboda a demokracie také znamená dodržování systému jasných pravidel všemi zainteresovanými (žáci, učitelé, rodiče, vedení školy, zřizovatel ….),

➢ uvědomění si, že vnitřní motivace dětí k učení je základem pro celoživotní učení,

➢ vytváření bezpečného školního prostředí, bez obav ze selhání, s ohledem na rozdílnou individualitu dětí, budování a prohlubování pravidel slušnosti,

➢ rozvoj výuky cizích jazyků – rozšíření časové dotace, změnou ŠVP s důrazem na výuku Aj, posílení pedagogického sboru o další učitele Aj (včetně rodilého mluvčího), výuka metodou CLIL, nabídnutí mimoškolních aktivit k posílení komunikačních dovedností v cizím jazyce, zájezdy případně pobyty žáků v zahraničí, kladení důrazu na efektivní metody výuky s důrazem na komunikaci,

➢ zavedení třetí hodiny tělesné výchovy do týdenního rozvrhu na 1. stupni, posílení podpory pohybových aktivit jako protiklad k „sedavým“ aktivitám,

➢ efektivní výuce dopravní výchovy, NÁVRH KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY RÝMAŘOV, JELÍNKOVA 1, OKRES BRUNTÁL MGR. JAN JABLONČÍK, RÝMAŘOV, BŘEZEN – DUBEN 2018

➢ zpestření výuky „opuštění školních lavic“ – zavádění škol v přírodě, projektových dnů, výuky v blocích, praktické výuky dopravní výchovy, první pomoci, rozšíření nabídky kurzů (vodácký, turistický, cykloturistický…), zapojení ročníků napříč 1. i 2. stupněm,

➢ školním přestávkám trávených v prostorách školních zahrad a venkovních prostranstvích,

➢ rozvoji manuální a technické zručnosti žáků – znovuzavedení praktické výuky školních dílen případně pozemků,

➢ zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu natolik, aby žáci 5. ročníku neměli potřebu odcházet na víceleté gymnázium,

➢ probouzení a rozvoj samostatnosti, tvořivosti, odpovědnosti a zdravého sebevědomí,

➢ pořádání aktivit zaměřených na péči o přírodu v okolí školy a ve městě, pěstování hrdosti na místo, kde děti žijí a ochoty podílet se na kulturním dění a rozvoji obce (návaznost na akce „Čisté město“, návštěvy městského muzea a místních památek, akce a projekty související s tématem kulturního dědictví, výlety do CHKO, exkurze do výzkumných ústavů).

3. Oblast personální a klima školy. Jsme školou, kde by budoucí vývoj měl směřovat k:

➢ budování a posilování mezilidských vztahů na základě důvěry a podpory s čistou a přímou komunikací vedenou mezi všemi zúčastněnými,

➢ pravidelnému šetření klimatu a atmosféry v učitelském sboru s aktivní a pohotovou reakcí na výsledky,

➢ moderním formám výuky, které kladou důraz na aktivitu žáků, prožitkové učení,

➢ pravidelnému využívání vzdělávacích programů v DVPP s důrazem na svobodnou volbu a potřeby pedagogů, zapojení se do projektu „Šablony do škol 2“,

➢ hledání inspirací pro moderní výuku v oblasti DVPP,

➢ využívání vzájemných hospitací jako prostředku odborného i osobnostního rozvoje pedagoga, k posílení vzájemného respektu mezi kolegy,

➢ využití programů umožňujících studium pedagogů v zahraničí např. Erasmus+,

➢ podpoření pozitivního postoje pedagogů ve vztahu k dětem i kolegům, ➢ podpoření hrdosti na povolání učitele, na vlastní školu,

➢ posílení pedagogického sboru o další učitele (v kontextu plánované reformy financování školství),

➢ péči o potřeby zaměstnanců, k prevenci syndromu vyhoření a k posilování psychické odolnosti,

➢ přijetí koncepce školy zaměstnanci.

4. Oblast materiálně technická a ekonomická. Jsme školou, kde by budoucí vývoj měl směřovat k:

➢ Efektivnímu, hospodárnému a transparentnímu nakládání s finančními prostředky v souladu s účely, na které byly poskytnuty,

➢ navázání na úspěšné získávání dalších finančních prostředků pomocí projektů, dotačních programů a grantů,

➢ zajištění bezbariérovosti budov, ➢ jednání o podpoře s potencionálními sponzory – dalšími zdroji prostředků,

➢ pokračování s obnovou a rozvojem materiálně technického zázemí v souladu s ŠVP školy,

NÁVRH KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY RÝMAŘOV, JELÍNKOVA 1, OKRES BRUNTÁL MGR. JAN JABLONČÍK, RÝMAŘOV, BŘEZEN – DUBEN 2018

➢ postupné obnově ICT (žákovské počítače, server),

➢ ve spolupráci se zřizovatelem hledat cestu k rozšíření počtu učeben, kabinetů, heren – využití podkroví budov, venkovních prostorů – venkovní učebny,

➢ rozšíření počtu odborných učeben – přírodovědné učebny, dílny,

➢ doplnění venkovních i vnitřních prostranství školy o relaxační zázemí pro žáky i učitele,

➢ řešení sportovně relaxačního zázemí na budově Národní 15,

➢ dokončení 3. etapy rekonstrukce atletického hřiště,

➢ vytvoření koncepce výzdoby chodeb jednotlivých budov včetně rostlin,

➢ přípravě na pravděpodobnou reformu financování školství.

5. Oblast spolupráce a veřejných vztahů. Jsme školou, kde by budoucí vývoj měl směřovat k:

➢ navázaní a udržení dobrých vztahů se zřizovatelem,

➢ vtažení a zapojení většího počtu rodičů do života školy,

➢ rozšíření spolupráce s dalšími i zahraničními školami v oblasti vzdělávání, DVPP, sportu, kultury,

➢ rozvoji spolupráce s místními organizacemi (ZUŠ, muzeum, MŠ, SVČ, knihovna),

➢ udržování věcné a formální úrovně výstupů ze školy (výroční zpráva, školská rada), ➢ poznávání výrobních procesů v Rýmařově, navštěvování záchranných složek, seniorů atd.,

➢ rozšíření informačních zdrojů o dění na škole pro rodiče a širší veřejnost.