Nové telefony na třídní učitele

Vážení rodiče a žáci,
vezměte prosím v patrnost, že došlo ke změně služebních telefonních čísel na třídní uřitele, tabulku naleznete zde: Nová telefonní čísla
 
 

Zákaz mobilů ve škole i školní jídelně

Zákaz mobilů ve škole i školní jídelně platí od 1. května 2024

Podrobnosti ve Školním řádu

 

Seznam přijatých prvňáčků

Národní 15

 skolnidruzina1.jpg

Vážení rodiče, zde najdete základní informace a organizaci školní družiny ve školním
roce 2023/2024


ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY, PANÍ VYCHOVATELKY A JEJICH KONTAKTY


1.odd. Alena Tomešková
Mobil - 724 947 385
Pev.linka - 554 255 153
2.odd. Růžena Kubelková
Mobil - 608 857 865
Pev.linka - 554 255 152
3.odd. Natálie Sofková
Mobil -
Pev.linka - 554 255 163
8.odd. Mgr. Hana Mikulášková
Pev.linka - 554 255 159


ORGANIZACE ZÁPISU DO ŠKOLNÍ DRUŽINY PRO NADCHÁZEJÍCÍ ŠKOLNÍ ROK
2024/2025


Žák může být do školní družiny zapsán pouze na základě řádně vyplněné přihlášky a
zápisového lístku (ty budou k dispozici na schůzce pro rodiče budoucích prvňáčků 12.6.2024
v 17.00 hod. Národní 15). Dále bude možnost vyplnění přihlášek i zápisových lístků přímo ve
školní družině na Národní 15 a to v pondělí 2.9.2024 po slavnostním zahájení ve třídách,
nebo po domluvě s některou z vychovatelek. Tyto odevzdá zákonný zástupce nejpozději
3.9.2024 do školní družiny.


PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY


Provoz RANNÍ DRUŽINY začíná v 6,00 hodin a končí v 7,30 hodin. Do ranní družiny mohou
přijít všechny děti, které tuto službu potřebují. Není nutné se přihlašovat, chodit pravidelně,
ani platit poplatek. V 7.30 odvádí vychovatelky děti do budovy tříd.


Provoz ODPOLEDNÍ DRUŽINY začíná v 11,40 hodin a končí v 16,00 hodin. Odpolední
družinu navštěvují jen přihlášené děti, které platí měsíční poplatek 150 Kč. Prosíme rodiče,
aby svůj čas organizovali tak, aby stihli své dítě vyzvednout z družiny do 16,00 hodin. Ve
vyjímečně naléhavých případech volejte na naše telefonní čísla

zšr logo kruh menší průhledné pozadí

OMLOUVÁNÍ


V případě, že Vaše dítě opouští družinu jinak, než je na přihlášce, žádáme Vás o
omluvení, na ústní vzkaz dítěte nemůžeme brát zřetel. Pro omluvení či uvolnění dítěte
používejte prosím uvedená tel. čísla.


POPLATEK ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU


Cena stanovená pro školní rok 2024/25 je 150,- měsíčně. Platba Vám bude zadána do
školní pokladny.
1. splátka v září 600,- (úhrada za měsíce září - prosinec)
2. splátka v lednu 900,- (úhrada za měsíce leden - červen)


VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLNÍ DRUŽINY


Družina poskytuje zájmové vzdělávání žáků dle školního vzdělávacího programu pro ŠD
formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností. Družina vykonává svoji činnost ve
dnech školního vyučování a je určena pro žáky 1. stupně ZŠ. Přičemž kritéria přijetí jsou :

1. přednostně mladší děti - 1.,2., 3. a 4. třída
2. 5. třída (přednostně dojíždějící)


ZAŘAZOVÁNÍ, PŘIHLAŠOVÁNÍ (ODHLAŠOVÁNÍ) ŽÁKA ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY


Žáka do školní družiny přihlašuje zákonný zástupce na základě písemné přihlášky
(zápisového lístku) s uvedením rozsahu docházky a způsobu odchodu, vyzvedávání žáka
ze školní družiny. Přijetí do školní družiny není nárokové. O zařazení žáka do školní družiny
rozhoduje ředitel. Všichni zapsaní žáci jsou evidováni ve školním systému Bakaláři / Přehled
výchovně vzdělávací práce (třídní knize školní družiny), který vede vychovatelka každého
oddělení. Trvale odhlásit žáka ze školní družiny musí písemnou formou zákonný zástupce
žáka u své paní vychovatelky. O vyloučení žáka ze školní družiny rozhodne ředitel na
základě návrhu zástupce pro 1.st. Rozhodnutí o vyloučení ze školní družiny sdělí ředitel
školy rodičům žáka písemnou formou s patřičným zdůvodněním.


ŠKOLNÍ DRUŽINA


ŠD realizuje pravidelnou i příležitostnou výchovnou, vzdělávací, zájmovou a rekreační
činnost, umožňuje žákům odpočinkové činnosti. Pro vytváření klidného prostředí klademe
důraz na vzájemnou úctu, toleranci, spolupráci a pomoc druhému. Respektujeme
individuální potřeby dětí. Nenásilně - hrou a modelovými situacemi - vedeme k rozeznávání
vhodného a nevhodného chování. Pomáháme dětem přiměřeným pozitivním hodnocením v
získávání zdravého sebevědomí.


Odevzdáním zápisového lístku stvrzujete přečtení dokumentu níže:


Vnitřní řád školní družiny

 

                                         

Další články...