Školní parlament

. Publikováno v Školní parlament.

skolniParlamentV letošním školním roce 2021-2022 se znovu sešel školní parlament, jehož činnost byla výrazně narušena COVIDem 19. Snad letošní školní rok tak bude parlamentním znovuzrozením, protože po dohodě s vedením školy budou parlamentu vytvořeny mnohem lepší podmínky pro jeho aktivní celoroční činnost.

Parlament bude mít své stabilní domovské místo ke schůzkám v učebně vybavené potřebnými pomůckami, bude možno se scházet každý týden a mimo parlamentní činnosti se žáci budou moci mnohem více zabývat samotnou podstatou parlamentu zahrnující v sobě samy základní principy fungování demokracie. Její absence by totiž nejen školnímu parlamentu vzal jeho základní smysl. Nebo lépe…vůbec by mu ji nedal.

V rámci parlamentních setkání by se žáci měli zabývat aktivitami založenými nejen na prosazení rozhodnutí, ale i schopnosti a dovednosti za tato osobní i parlamentní rozhodnutí přijmout potřebnou odpovědnost.

Jako samozřejmá součást práce parlamentu by mělo být i zapojení co největšího počtu žáků do života školy a jejich směřování zaměřeného do školního prostoru, který však často nemusí být omezen jen jeho hranicemi.

Parlament by se tedy měl zaměřit na dosažení těchto cílů:

  1. Zprostředkovat výměnu informací mezi žáky, učiteli, vedením školy a zaměstnanci školy, zajišťovat zpětnou vazbu.
  2. Zlepšovat spolupráci mezi všemi články školního života.
  3. Předcházet negativním jevům jako jsou šikana, ubližování druhým, ničení majetku školy.
  4. Připomínat dodržování školního řádu a spolupodílet se na rozvíjení klimatu školy.
  5. Pomáhat při organizaci chodu školy, řešit připomínky a návrhy žáků na lepší chod školy, spolupodílet se na akcích školy.
  6. Připravovat a organizovat činnosti, které navrhnou žáci jednotlivých tříd, zejména kulturní a sportovní akce a jejich vyhodnocování.
  7. Pěstovat pěkné vztahy mezi žáky, vzájemnou pomoc a respekt.
  8. Prezentovat svoji práci na webových stránkách školy.

Mgr. Ivo Janoušek 

skolníParlament